Sublime-Text列模式如何操作

概述

列选择可用于选择一个文件里的矩形区域。列选择并不是通过一个单独模式完成的,而是使用多重选择。
你可以添加选区域来选择多个文本块,或者减少选区来移除选择块。

使用鼠标

不同的平台要使用不同的鼠标按钮:

OS X

 • 鼠标左键 + Option
 • 或: 鼠标中键
 • 添加到选区: Command
 • 从选区移除: Command+Shift

Windows

 • 鼠标右键 + Shift
 • 或: 鼠标中键
 • 添加到选区: Ctrl
 • 从选区移除: Alt

Linux

 • 鼠标右键 + Shift
 • 添加到选区: Ctrl
 • 从选区移除: Alt

使用键盘

OS X

 • Ctrl + Shift + Up
 • Ctrl + Shift + Down

Windows

 • Ctrl + Alt + Up
 • Ctrl + Alt + Down

Linux

 • Ctrl + Alt + Up
 • Ctrl + Alt + Down